Brick Children School

Maak kennis met de Brick Children SchoolMei 2020

BRICK CHILDREN SCHOOL EN CEREBRAL PALSY CENTRUM.

Gezien de huidige toestand in verband met Covid-19 werden in de Brick Children School en het CP Centrum extra lessen ingelast over persoonlijke hygiëne.
Het Kopila Nepa team heeft onmiddellijk kleine maar toch broodnodige zaken aangeschaft voor de bewoners van de steenbakkerijen en de kinderen van de Brick Children School.
Er werden blokken zeep, handschoenen en mondmaskers gekocht en verdeeld. Het team gaf uitleg over hoe dit alles te gebruiken en ook wat ‘sociale afstand’ betekent in deze moeilijke tijden. Geen eenvoudige opdracht als je weet hoe de gemeenschappen daar samenleven.


Het dragen van maskers is dan weer een gewoonte, maar dat was vooral vanwege de luchtvervuiling. De vallei van Kathmandu behoort zeker tot één van de meest vervuilde gebieden van de wereld en in de miljoenenstad zelf is de aanwezigheid van fijn stof een gigantisch probleem. Het aantal longaandoeningen is de laatste jaren enorm toegenomen en daarbovenop komt nu nog eens het ‘Coranavirus’.
Naast het jaarbudget van 12 000 euro heeft BBCSF ook een extra ‘hulp budget’ vrijgemaakt van 2 000 euro dat werd overgemaakt aan Kopila Nepa. Ook het voorziene budget van 3 000 euro, bestemd voor het ‘Kenniscentrum – Kopila Nepa’ werd overgemaakt.

KOPILA NEPA PLAN (2020-2025)

Sedert het begin van het millennium werd er gestart met het inrichten van onderwijs voor de kinderen van de ouders die in de steenbakkerijen leven en werken. Het project kreeg eerst de steun van de Welshe Trustees en in 2010 kwam de Belgium Brick
Children School daarbij.
Het aanvankelijke project situeerde zich eerst in Tikhatali en verhuisde in 2012 naar Sanagoan, Siddhipur, waar een eerste Brick Children School complex werd gebouwd met de steun van BBCSF.
De NGO Kopila Nepa werd opgericht. Er werden naaiklassen en volwassenenonderwijs ingericht.

Na de aardbeving in 2015 werd het complex met de steun van BBCSF uitgebreid met twee extra klassen, extra sanitair, waterreservoirs en zonnepanelen. In 2017 werd een annex en speciaal complex opgericht voor kinderen met een beperking, het Cerebral
Palsy Centrum. In 2017 werden er ook satellietklassen opgericht met de steun van ‘Street Child’. BBCSF liet in 2019 in twee satellietklassen gaarkeukens bouwen.

VISIE OP DE TOEKOMST

De overheid heeft eind vorig jaar beslist om alle activiteiten van de steenbakkerijen rond de Brick Children School in 2020 definitief te stoppen. In de maand mei zullen alle steenbakkerijen in het gebied rond Sanagoan en Siddhipur worden gesloten.
Dit is een beetje te vergelijken met het sluiten van de steenbakkerijen in de Rupelstreek of de steenkoolmijnen in Wallonië en in Limburg. Een ramp voor heel wat arbeiders en hun families.
Het gebied waar de huidige Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum staan, werd aangeduid als stadsdeel. Heel wat ‘dalit’ gezinnen, de armsten der armsten, zijn na de aardbeving en ook jaren daarna niet meer teruggekeerd naar hun bergdorpen.
Een feit blijft dat, wat ook de veranderingen zijn in de randgebieden rond Kathmandu, het aantal doodarme gezinnen verstoken blijft van enige voorzieningen en dat duizenden kinderen nog altijd geen onderwijs krijgen, alle ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ ten spijt.

Bij de BBCSF zagen we dit al een tijdje aankomen en daarom werd er steeds meer geïnvesteerd in de satellietklassen. De eenvoudige toegang tot kwalitatief en gratis basisonderwijs voor de Brick Children is en blijft een prioriteit voor BBCSF.

HET KOPILA NEPA KENNISCENTRUM.

Het Kopila Nepa kenniscentrum in de Brick Children School zal in deze transitie een belangrijke rol spelen. Naast het verder zetten van de lessen in de kleuter- en basisklassen voor de lokale ‘dalit’ kinderen, zal het kenniscentrum opleiding geven aan leerkrachten die zullen worden ingezet in de verschillende satellietklassen.
Het Cerebral Palsy Centrum blijft zoals voorheen actief met zijn volledige staf.
Ondanks het feit dat ‘StreetChild’ zich om budgettaire redenen heeft moeten terugtrekken uit het project van de satellietklassen, zal worden getracht om toch zoveel mogelijk klassen in te richten. De kostprijs exploitatie per klas en per seizoen bedraagt 3 000 euro.
In de komende maanden zal het Kopila Nepa team een definitief plan voorleggen dat dan besproken zal worden met alle betrokken partijen.
In elk geval blijft BBCSF zich inzetten voor de kinderen die verstoken blijven van kwalitatief gratis onderwijs en voor de kinderen met een beperking.

De vrijwilligers van BBCSF, het Kopila Nepa team en vooral
jullie Brick Children danken jullie allen van harte voor de
jarenlange steun.

Meer dan ooit, zeker in deze moeilijke tijden, hebben de Brick- en de Cerebral Palsy kinderen jullie steun nodig. Hen steunen kan door een bijdrage te storten op het BIKAS rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Brick by Brick’ of ‘BBCSF’.
Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.Augustus 2019

De BBCSF blijft actief in de zomer en gedurende het regenseizoen.

Het dagverblijf voor de jongsten

Dagelijks zijn er tussen de 18 en de 25 kinderen aanwezig. Veertien jongens en elf meisjes zijn ingeschreven in het Kopila Nepa ‘Early Child Development Centre’. Het dagcentrum is 26 dagen per maand open.
Deze zomer ging bijzondere aandacht naar hygiëne en gezonde voeding. Drinkbaar water was een heel speciaal thema want er gebeuren nog regelmatig vergiftigingen door het drinken van besmet water.
De kinderen kregen een nieuw schooluniform, sokken en schoentjes. De ouders van de meeste kinderen zijn dalits, zeer arme mensen die het bijzonder moeilijk hebben.
Tijdens de oudervergaderingen werd door verschillende specialisten, de huisdokter van de school, een psychologe van het grote Cerebral Palsy Centrum en de plaatselijke leerkrachten raad gegeven aan de ouders in verband met gezinsplanning, hygiëne thuis en hun omgang met hun kinderen na de schooltijd. De ouders delen blijkbaar goed mee in de kennis die de kinderen mee naar huis brengen.
Op de dag waarop de natuur in Nepal bijzondere aandacht kreeg – World Environment Day – werden de tuinen van de school en het CPC grondig opgekuist en plantten de kinderen rijst, bloemen en struiken.
Wanneer er nieuwe kinderen in de groep kwamen, werd er nadrukkelijk werk van gemaakt om de kinderen met elkaar te laten praten en spelen. Niet evident als het gaat om kinderen van verschillende etnische groepen en uit andere kasten.
Een uurtje per dag werd doorgebracht in de computerklas. Een kijk op kinderen in andere delen van de wereld vormt een stimulans voor de Brick Children. Hun oefeningen, werkjes, tekeningen en spel worden daardoor sterk beïnvloed volgens de leerkrachten.
In de nabijheid van de school waren er wegenwerken bezig. De leerkrachten namen de kinderen mee naar de bouwplaatsen en legden uit hoe een weg wordt aangelegd, maar wezen hen tegelijkertijd op de gevaren van een bouwwerf.

Zomers naai- en knutselatelier voor de oudere kinderen

Er zijn 150 kinderen ingeschreven waarvan er dagelijks tussen de 45 en 70 aanwezig zijn.
Onze Welshe vrienden steunen mee dit project door de kinderen dagelijks een gezonde maaltijd aan te bieden.
Ook hier is de Brick Children School een lichtpunt voor de hele omgeving. Heel wat ouders hebben tijdens de vakantie – het regenseizoen – geen tijd om met hun kinderen bezig te zijn.

Het Cerebral Palsy Centrum

Er zijn zes kinderen ingeschreven waarvan er drie afwisselend dagelijks in het centrum kunnen behandeld worden.
Het CPC is 25 dagen per maand open. Zeventien dagen werd er enkel therapeutisch gewerkt zoals spraak- en bewegingstherapie. Andere dagen ging de aandacht meer naar opvoeding, eetgedrag en ontspanning van de kinderen, samen met de moeders. De dagelijkse lessen aan de moeders om met hun kinderen met een beperking om te gaan, wordt strikt opgevolgd door de leerkracht van het CPC.
Er gebeuren regelmatig huisbezoeken door de dokter van de Brick Children School. Naast hun beperking hebben sommige kinderen ook nog andere gezondheidsproblemen.

De naaiklassen voor volwassenen

Negentien jonge vrouwen zijn ingeschreven in de Kopila Nepa naaiklas. Ze begonnen in mei van dit jaar aan hun zes maanden durende opleiding. De klas is 21 dagen per maand open en in elke les zijn gemiddeld 17 cursisten aanwezig.
Ondertussen zijn de naaiklassen al aan hun veertiende jaargang toe. De naaiklassen, met twee cursussen per jaar van elk zes maanden, werden in 2006 opgericht door Rama Ghimire en Anita Shresta.
Na hun opleiding krijgen de naaisters een diploma in de graad dat ze afstuderen. Om een volwaardig diploma van naaister te bekomen, moet men drie jaargangen doorlopen.

De Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum aangesloten op de waterleiding

Met veel belangstelling volgden de kinderen de werkzaamheden van een aantal werklieden in de schooltuin. Er werden buizen en slangen in de grond gestopt en uiteindelijk een kraantje en een meter geplaatst.

Het Kopila Nepa team is bijzonder opgelucht dat er nu water uit de kraan komt en men de waterreservoirs regelmatig kan bijvullen.
Voordien moest men beroep doen op een tankwagen die maar af en toe langskwam om de watertanks van de school bij te vullen. Nu men de watervoorraad kan bijvullen is het risico op droog vallen zoals vorig jaar zo goed als uitgesloten. De Belgian Brick Children School Foundation financierde deze werken.

Je kan de Brick Children School en het geïntegreerde Cerebral Palsy centrum steunen door een bijdrage te storten op de rekening van BIKAS vzw BE32 2200 7878 0002 met de vermelding van ‘BBCSF’ of ‘Brick by Brick’. Fiscaal attest vanaf 40 euro.December 2018

Voor nieuwe BIKAS sympathisanten misschien even kort resumeren wat het project ‘Brick by Brick’ inhoudt. Het werd in 2010 opgestart door de Belgian Brick Children School Foundation (BBCSF), een vrijwilligersorganisatie uit Vlaams Brabant, tevens een Vierde Pijler organisatie die gepatroneerd wordt door UNESCO Vlaanderen.
Sedert 2011 is BBCSF werkzaam binnen de koepel van BIKAS vzw. BBCSF is ook lid van de Wereldraad Kortenberg en werkt op internationaal vlak samen met de ngo Kopila Nepa in Nepal, de Welshe Brick Children School Trustees in het Verenigd Koninkrijk, BeChild in Duitsland en Streetchild in Nepal.

Het project Brick by Brick (vertaald als Steen voor Steen) is een onderwijsproject voor kinderen van seizoenarbeiders die leven en werken in de steenbakkerijen in de Kathmandu vallei. Binnen de schoolgemeenschap van de Brick Children is ook het Cerebral Palsy project geïntegreerd dat zich toelegt op kinderen met een beperking. BBCSF is samen met haar partners actief in Siddhipur en de omgeving van Bhaktapur en Chhaukel.
Niet minder dan 11 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – de SDG’s – vormen de basis om het project te realiseren. Jaar na jaar groeide het succes van het Brick by Brick project.
Zowel de internationale samenwerking en het karakter van het project als het onderwijsprogramma en de keuze van duurzame en aardbevingsbestendige constructies droegen bij tot dit succes.

Ook het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 is uitstekend begonnen. Al vanaf de eerste schooldag waren er meer dan 50 kinderen spontaan aanwezig. De leerkrachten zijn dan nog op pad gegaan en hebben zo nog eens 40 kinderen extra kunnen inschrijven.
Gemiddeld zijn er elke dag zo’n 75 kinderen aanwezig. Ook in de zeven satellietklasjes rond Bhaktapur zijn de inschrijvingen een succes. Meer dan 150 leerlingen zijn er al ingeschreven. In de Cerebral Palsy afdeling zijn er dagelijks tussen de zes à acht kinderen aanwezig.
De twee jongerengemeenschappen zijn ondertussen nog dichter bij elkaar gebracht door een overkapping tussen de school en het CP centrum.


De belangstelling voor de avondlessen, de naaiklassen en de extra cursussen voor vrouwen zijn ook vorig schooljaar blijven groeien. De samenhorigheid en de band met de lokale bevolking is daardoor nog sterker geworden. De maandelijkse bijeenkomsten en de contacten met de ouders zijn daar natuurlijk niet vreemd aan.
Daar waar na de aardbeving in 2015 de school een plaats was waar men hulp kon krijgen, is nu het hele complex een baken van kennis geworden, waar de plaatselijke gemeenschap altijd terecht kan met hun kleine en grote problemen.

Tijdens het schooljaar 2018 – 2019 bestaat de taak van de BBCSF er voornamelijk in om de school en het CP centrum te onderhouden en te voorzien van de nodige middelen om werkzaam te kunnen blijven. Hetzelfde geldt voor de
satellietklasjes. Naast huurgelden, onderhouds- en loonkosten en algemene kosten wordt er ook een budget voorzien voor de aanleg van een waterput en een extra watertank. Ook zullen er twee tot drie keukens geïnstalleerd worden voor de zeven satellietklasjes.
De Welshe trustees blijven de lonen van de leerkrachten in de Brick Children school betalen, ze dragen mee de kosten van het onderwijsprogramma en steunen de naaiklassen. Ook de dagelijkse maaltijd van de kinderen. BeChild en Streetchild staan in voor de satellietklasjes.

Op 17 december 2018 werd het budget van 12 000 euro, voor het schooljaar 2018-2019 in de Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum overgemaakt aan de ngo Kopila Nepa.

Werkbezoek van Carine en Paul aan de Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum

De BBCSF en het Kopila Nepa team waren bijzonder opgetogen met het pedagogisch initiatief van Carine en Paul rond het maken van ‘voeldekentjes en voelboekjes’ voor de kinderen met een beperking in het Cerebral Palsy Centrum van de Brick Children School.
Carine en Paul hadden er toen een trainingsmaand met de CEPP medewerkers opzitten in de Inner Terai. Een intensieve training voor leerkrachten.
Carine had in Gent al een hele reeks voelkussentjes klaar gemaakt en een eerste model van het grotere voeldekentje voor de Cerebral Palsy kinderen. Paul heeft jaren terug al intensief gewerkt met kinderen met een beperking en kent zeer goed het Cerebral Palsy syndroom.
Samen verbleven ze destijds maanden in het pottenbakkersdorp Thimi waar heel wat Cerebral Palsy patiëntjes waren.
Het was de bedoeling dat Carine en Paul een initiatie opleiding zouden geven aan leerkrachten en ouders van de kinderen met CP, om ze op die manier te leren dergelijke voelboekjes, kleine visjes en uiteindelijk een voeldekentje
te maken. Op deze wijze kunnen motoriek zowel als zintuiglijke ervaringen van kinderen met een beperking gestimuleerd worden.
Het ging er bij de opleiding bijzonder gezellig aan toe en de gender problematiek werd daar duidelijk doorbroken, want twee mannen namen intensief deel aan de naaiactiviteiten in de Brick Children School.

BBCSF is, samen met het Kopila Nepa team, Carine en Paul bijzonder dankbaar voor dit prachtige pedagogisch initiatief in de Brick Children School en het Cerebral Plasy
Centrum.

Je kan BBCSF blijven steunen door een bijdrage te storten op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Brick by Brick’ of ‘BBCSF’.November 2018

Zomerklassen van Juni tot eind september.

De zomerklassen in zowel de Brick Children School in Shiddhipur als in de zes satelliet klasjes rond Bakthapur waren een groot succes.
In de Brick Children school volgden 13 jongens en 12 meisjes de extra zomerklassen. Er werd door de leerkrachten vooral ingezet op wiskunde en taalvaardigheid, creativiteit, muziek en hygiëne.
Een onderwijskracht uit Wales gaf er extra lessen Engels en deze werden dan ook nog eens bijgewoond door kinderen uit de omliggende dorpen.
Er werd in totaal aan 70 kinderen les gegeven en dit gedurende twee weken. De kinderen uit de omliggende dorpen van het district Sanagoan waren vooral middelbare scholieren.
In het kinderdagverblijf waren er gemiddeld elke dag 6 jonge kinderen (baby's) aanwezig.
Er werd elke maand een bijeenkomst gehouden van de ouders die een kleine bijdrage leverden aan de school in natura. Zo werd de tuin aangepakt, de gebouwen langs buiten
grondig gereinigd en kleine herstellingen uitgevoerd.
De mensen van Wales hebben extra budget bij elkaar gebracht voor het inrichten van naaiklassen voor de kinderen. Tweemaal per week en dit gedurende de hele zomer, werd de school 's avonds omgetoverd tot een
groot naaiatelier. In totaal volgden 150 kinderen uit de omliggende dorpen de naaiklassen. Er werd in totaal 21 avonden naailessen gegeven.
De internetaansluitingen zijn nu volledig gerealiseerd en de kinderen en leerkrachten kunnen nu volop gebruik maken van de computers. Er werden zes IT-klassen gehouden waar in totaal 35 leerlingen en 19 ouders aan hebben deelgenomen.
BBCSF realiseerde recent o.m. een vernieuwd en aangepast verbindingspad tussen de Brick Children School en het Cerebral Palsy dagcentrum, een overkapping tussen alle gebouwen zodat de kinderen in de zomer bescherm zijn tegen de zon en in het
regenseizoen tegen de Moesson. Verder werden herstellingen uitgevoerd aan de daken en drie extra naaimachines aangekocht.
In drie van de zes satellietklassen rond Bakthapur werden ook zomerklasjes ingericht. In totaal volgden daar 35 leerlingen de lesse op regelmatige basis.
Er werd vooral ingezet op Hygiëne, taal en wiskunde. De leerlingen kwamen vooral uit de omliggende dorpen rond Bakthapur en waren meestal studenten die het moeilijk hadden in het reguliere staatsonderwijs.

Zonnepanelen voor de Brick Children School


Het Cerebral Palsy Centrum in de Brick Children School.

In totaal blijven er nog altijd meer kinderen ingeschreven (16) dan het dagcentrum werkelijk aankan. Gemiddeld zijn er elke dag 6 kinderen met hun moeder aanwezig.
Er worden ook elke week 2 tot 3 huisbezoeken afgelegd aan gezinnen met kinderen die moeilijk te verplaatsen zijn. Het zijn vooral therapeuten van het grote CP Centrum die
deze huisbezoeken op zich nemen. Het CP dagcentrum in de brick Children School is elke maand 23 of 24 dagen open. De spraaktherapeute geeft er elke dag 6 sessies van telkens 1 uur,
idem voor de bewegingstherapeute. De dokter komt driemaal per week langs en gaat ook op huisbezoeken. Kinderen en hun mama eten in het dagcentrum en recent kunnen de moeders ook gebruik maken van een extra naaiatelier
waar ze tijdens de onderbrekingen of slaapposes van de kinderen aan de slag kunnen.
Op geregelde tijdstippen nemen de kinderen van CP centrum deel aan activiteiten van de Brick Children en ook omgekeerd. Deze integratie verloopt uitstekend en heeft een positief effect op zowel de Brick Children als op de kinderen met een beperking.
De recent gerealiseerde verbinding door BBCSF, met een aangepast looppad en de overkapping tussen het CP Centrum en de Brick Children School werkt uitstekend. Vooral activiteiten die zich in de tuin afspelen onder de overkapping worden door de kinderen bijzonder op prijs gesteld. Heel wat kinderen met een beperking, krijgen op die manier de kans om uit de zon, toch deel te nemen aan de tuinactiviteiten. Het samen planten van bloemen is een favoriete activiteit.
Een specialiste uit het Harisiddhi dagcentrum is gedurende 11 dagen extra training komen geven aan de medische staf van CP centrum in de brick Children School. Ze gaf vooral inzicht in het organiseren van het dagcentrum, het opstellen van rapporten die de
evolutie weergeeft van de kinderen, hun vooruitgang en opvolging. Diverse nieuwe methoden om de kinderen te stimuleren in hun beweging werden aangeleerd.

BBCSF en het Kopila Nepa team bekijken hoe ze op een duurzame wijze één of meerdere gaarkeukens kunnen installeren in en rond de satellietklassen in Bakthapur.
De leerkrachten en coördinators van de Brick Children School zijn begin november alvast begonnen aan hun jaarlijks tocht bij de gezinnen van de seizoenwerkers in de steenbakkerijen.
Er worden volop kinderen ingeschreven voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 in de Brick Children School.

Wold Cerebral Palsy Awards.

De Self Help Group van Cerebral Palsy kreeg van de Australische Wold Cerebral Palsy Alliance,
de 'Merit Award' voor zijn inzet voor de kinderen met een beperking in Nepal.
De prijs bedraagt 1000 $ en zal gebruikt worden om er protheses voor de CP-kinderen mee aan te schaffen.

Alle steentjes kunnen bijdragen tot het verdere succes van de Brick Children School en het CP centrum.
Aarzel daarom niet van je bijdrage te storten op het rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 van Bikas met de vermelding ‘Brick by Brick’ of ‘BBCSF’.


Februari 2018

Eind augustus vorig jaar reisde een groepje van vier vrijwilligers af naar Nepal en vandaaruit verder door naar Tibet. Ze kwamen eind oktober terug met heel wat nieuws en met nieuw filmmateriaal.

Vooraleer ze aan hun tocht door Tibet begonnen, bezochten ze eerst de Brick Children School en het nieuwe Cerebral Palsy Centrum (CPC).
De ngo Kopila Nepa, speciaal opgericht voor de Brick Children School, vierde op dat ogenblik het vijfde jaar van hun stichting. Er was lekkere taart voor iedereen. De kinderen van de zomerklasjes, de kinderen met een beperking van de Cerebral Palsy afdeling, de
ouders, de leerkrachten en de bezoekers uit België allen gezellig bij elkaar.

Kopila Nepa ngo bestaat 5 jaar

Uit de gesprekken met de leerkrachten, de medische staf en met de twee hoofdverantwoordelijken Anita en Bimal, konden we al snel opmaken dat naast het succes van de Brick Children School nu ook het CPC in de ruime omgeving van Siddhipur - Sanagoan
– Tikathali bekend is bij de plaatselijke gemeenschappen. We kunnen spreken van een succes. Elf kinderen worden behandeld op basis van dagverpleging. Elke dag zijn er tussen de vijf en zeven kinderen samen met hun moeders in behandeling. Het is intens werken voor de huidige vier medewerkers.

Het Kopila Nepa team zet zich nu al meer dan vijf jaar in om kwalitatief onderwijs te bieden aan zowel de Brick Children in het droge seizoen als aan de kinderen uit de wijde omgeving tijdens de zomerklasjes in het regenseizoen. Zo blijft de school dus twaalf maanden per jaar open. Naast het dagonderwijs zijn er ook naaiklassen voor de vrouwen en avondonderwijs.
Het Kopila Nepa team organiseert op regelmatige basis oudercontacten, themabijeenkomsten voor vrouwen met diverse onderwerpen zoals gezinsplanning, info over de menopauze, voorlichting, borstkankerpreventie. Er is een halftijdse spraaktherapeute aangesteld en de dokter komt twee maal per week langs. Er wordt ook nauw samengewerkt met de Rotary van Patan.

De vrijwilligers van de BBCSF hebben met de vertegenwoordigers van de ngo Kopila Nepa een nieuwe MOU (memorandum of understanding) afgesloten voor het komende jaar. Hierin werden fondsen voorzien voor werkjaar 2017 – 2018. Onze Welshe partners blijven de Brick Children School steunen en nemen het onderwijsprogramma en de lonen van de leerkrachten op zich.

Overzicht van de jaarwerking van de Brick Children School

In het begin van het droge seizoen (midden oktober), wanneer de oogst binnen was en de gastarbeiders vanuit hun bergdorpen waren afgezakt naar de steenbakkerijen, hebben de leerkrachten contact gemaakt met de gezinnen. In totaal zijn er nu 79 kinderen
ingeschreven in de school, waarvan 44 jongens en 35 meisjes. Ze komen allen uit vijf steenbakkerijen in de buurt. Sommigen komen te voet naar school maar de meerderheid wordt opgepikt door het busje van Kopila Nepa (destijds gefinancierd door BBCSF). Het
wordt maximaal ingezet, drie ritten ’s morgens en drie ritten ’s avonds. De mogelijkheid wordt onderzocht of er een grotere bus kan worden ingezet.


Wales heeft dit jaar een budget voorzien voor 80 leerlingen. Maar er is momenteel meer vraag dan aanbod. In principe kan de school maximum 100 leerlingen aan.
Het medisch onderzoek is voorbij en er werden inentingen gedaan tegen polio. Bij een aantal kinderen werd tbc vastgesteld en die worden behandeld. Ook enkele ouders waren besmet.
De eerste ouderbijeenkomst werd gehouden net na de inschrijvingen in de school. Door de leerkrachten van het Kopila Nepa team werd een overzicht gegeven van het leerprogramma en de samenwerking tussen ouders en school.
Een eerste schijf van 5 000 euro werd via de schatbewaarder van Bikas op 4 december 2017 overgemaakt voor de werking van het schooljaar 2017-2018. Een tweede schijf van 5 000 euro volgde in januari van dit jaar.

Satellietklassen van de Brick Children School

Momenteel zijn er twee klassen opgericht die actief zijn in de omgeving van Bhaktapur. De klas in Chhaukhel dicht bij Chhaling is recent gestart. Er zullen dit jaar nog vier extra klassen worden opgestart in de regio. De ngo Kopila Nepa werkt daarvoor samen
met Street Child en BeChild uit Duitsland.
De nood aan extra scholen is zeer groot in de regio. In heel Nepal wordt massaal gebouwd. De steenbakkerijen draaien op volle toeren en steeds meer mensen komen er werken. Daarnaast is er ook een grote migratiebeweging vanuit de bergdorpen naar de stad
en de randgebieden. Steeds meer gezinnen willen zich vestigen in en rond de grotere steden. Vooral de jongere bevolking trekt weg uit de hogere en verder gelegen berggebieden. De komende jaren er dus sterk moeten worden ingezet op extra scholen in heel wat regio’s rond Kathmandu.

De naaiklassen in de Brick Children School

Na de schooltijd organiseert het Kopila Nepa team naaiklassen waar nu 23 vrouwen opleiding volgen. De cursussen duren zes maanden en na drie jaar krijgen ze een certificaat als naaister. Verschillende jonge vrouwen zijn na hun opleiding al een eigen thuisatelier begonnen met financiële micro steun van Kopila Nepa. Een naaimachine is het begin.

Overzicht, werking en verantwoording van het Cerebral Palsy Centrum – CPC

In alle klassen werd aan de Brick Children een speciale les gegeven in verband met de aanwezigheid en de integratie van een afdeling voor kinderen met een beperking in (naast) de school. De leerkrachten brengen de leerlingen van de Brick Children school in nauw contact met hun leeftijdsgenoten met een beperking. Het CPC centrum maakt op die manier deel uit van de leefgemeenschap in en rond de Brick Children school.

Dagelijks zijn er vijf kinderen met een beperking aanwezig in de dagverpleging en in de therapie afdeling. Drie andere kinderen kunnen dagelijks terecht in de klas. De meeste kinderen met een beperking zijn er medisch gezien zeer erg aan toe. De moeders komen samen met de kinderen naar het centrum, sommigen worden opgehaald door het Kopila Nepa team. De helft van de ouders van deze kinderen behoren tot de allerarmsten, de dalits.

Ook in het CPC centrum is het volledig medisch onderzoek van de kinderen achter de rug. Verder worden ze tweewekelijks opgevolgd door een dokter. Zowel de leerkracht als de twee therapeuten in het CP centrum verrichten zeer goed werk.
Ook de bijstand aan de ouders met een kind met een beperking wordt niet vergeten. De toestand waarin sommige ouders leven is dikwijls schrijnend. Daarbij komt dan ook nog de zware last om dragen voor de verzorging van hun kind.
Psychologisch bijstand is dikwijls nodig, om niet te spreken van zelfmoordpreventie. Bij afwezigheid gaat een dokter de toestand thuis controleren.

De samenwerking met SGCP, Self Help Group Cerebral Palsy, in Lalitpur verloopt uitstekend. De drie medewerkers in het CP centrum van de Brick Children School krijgen regelmatig ondersteuning en bijscholing van het SGCP. Het centrum voorziet in hulpmateriaal dat wordt gebruikt bij de behandeling van de kinderen. Ook de Rotary Club van Patan zorgde voor medisch hulpmateriaal.

Jullie kunnen de Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum steunen door je bijdrage te storten op de rekening van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met de vermelding BBCSF of Brick Children School. Fiscaal attest vanaf 40 euro.


Bezoek ook de website van BBCSF


[ Eerder gepubliceerd ]

Augustus 2017
Het Cerebral Palsy Centrum is klaar
Juli 2016
Schooljaar 2016-2017
Januari 2016
Noodhulp voor families in steenbakkerijen
April 2015
Vijf jaar BBCSF