Legaten

Minder successierechten betalen dankzij BIKAS

Bij een overlijden moeten de erfgenamen successierechten betalen op het volledige vermogen van de overledene. Dat kan een stevige streep door de rekening zijn, want de successierechten kunnen zeer hoog oplopen. Door BIKAS op te nemen in je testament, kunnen wij mensen in nood helpen. En voor je naasten kan het fiscaal bijzonder aantrekkelijk zijn.

Soms tot 65%

De tarieven voor successierechten zijn afhankelijk van de graad van verwantschap en de omvang van de erfenis. Ze verschillen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Bij een erfenis tussen broers en zussen - of tussen tantes, ooms, nichten en neven - kunnen de successierechten oplopen tot 65% van de nalatenschap.

Verminderd tarief

BIKAS opnemen in je testament is fiscaal extra aantrekkelijk. Omdat we een instelling van openbaar nut zijn, genieten we van een verminderd tarief op het vlak van successierechten. In het Vlaams Gewest bedragen de successierechten voor BIKAS slechts 8,5%.

Duolegaat nog voordeliger

Bij een duolegaat kan je je erfgenamen laten meegenieten van het fiscaal voordeel. Met die techniek betalen wij alle successierechten, ook die van je erfgenamen.

Zo neem je ons op in je testament

Een legaat is een schenking van (on)roerende goederen via een testament. Je kan het geven aan een persoon of aan een instelling die gerechtigd is om legaten te aanvaarden. Goed nieuws: je kan van BIKAS je erfgenaam maken. Zo help je ons mensen in nood helpen. En voor je naasten kan het fiscaal bijzonder aantrekkelijk zijn.

Je blijft eigenaar

Een legaat is een wilsbeschikking die pas van kracht wordt wanneer de schenker overlijdt. Indien je via een testament een bedrag ‘legateert’ aan een persoon of een instelling, blijf je eigenaar van je bezittingen tot aan je overlijden. Bovendien kan je op elk moment je wilsbeschikking wijzigen.

Vier manieren

Een testament schrijf je eigenhandig of je laat het schrijven door een notaris. Om verlies of misverstanden te vermijden, leg je je testament best altijd neer bij een notaris.

In een testament of levensverzekering moet duidelijk vermeld worden wie je als begunstigde wil opnemen. De vermelding voor vzw BIKAS Pronkerwtlaan 173 - 1120 Brussel.
Instelling van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid genietend overeenkomstig de wet van dertig maart achttienhonderd éénennegentig. Ondernemingsnummer vzw BIKAS : 476 058 875

WIL JE BIKAS OPNEMEN IN JE TESTAMENT? JE KAN DAT DOEN OP VIER VERSCHILLENDE MANIEREN.

1. Je laat een deel van je vermogen na aan je erfgenamen en een deel aan BIKAS.

Als tegenprestatie betalen wij alle successierechten, ook op het deel van je erfgenamen. Zij moeten dus geen successierechten meer betalen.

Gebruik deze voorbeeldtekst:

Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum, eventueel rijksregisternummer) maak vandaag mijn testament op. Ik herroep uitdrukkelijk alle testamenten en wilsbeschikkingen die ik vroeger zou gemaakt hebben.
Mijn vermogen wens ik na mijn overlijden als volgt te verdelen:xx% van mijn totale vermogen laat ik, vrij van successierechten, na aan mijn zus/neef/vriend/…
xx% van mijn totale vermogen laat ik na aan vzw BIKAS, ( De vermelding voor vzw BIKAS, Pronkerwtlaan 173, 1120 Brussel . Instelling van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid genietend overeenkomstig de wet van dertig maart achttienhonderd éénennegentig. Ondernemingsnummer vzw BIKAS : 476 058 875) dat ik aanstel als algemeen legataris met de bijzondere last: de betaling van de totaliteit van de successierechten verbonden aan mijn nalatenschap. (Datum en handtekening)

2. Je wil een bepaalde geldsom of een bepaald goed nalaten aan vzw BIKAS?

Gebruik deze voorbeeldtekst:

Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum, eventueel rijksregisternummer) maak vandaag mijn testament op. Ik herroep uitdrukkelijk alle wilsbeschikkingen en testamenten die ik vroeger zou gemaakt hebben en verklaar dat ik volgende bezittingen wil nalaten aan vzw BIKAS (De vermelding voor vzw BIKAS adres : Pronkerwtlaan 173, 1120 Brussel . Instelling van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid genietend overeenkomstig de wet van dertig maart achttienhonderd éénennegentig. Ondernemingsnummer vzw BIKAS 476 058 875)
de som van € ...
mijn huis gelegen te ….. (adres)
enz…
Datum en handtekening

3. Je wil graag een gedeelte van je bezittingen nalaten aan BIKAS?

Gebruik deze voorbeeldtekst:

Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum, eventueel rijksregisternummer) maak vandaag mijn testament op. Ik herroep uitdrukkelijk alle wilsbeschikkingen en testamenten die ik vroeger zou gemaakt hebben en verklaar dat ik volgende bezittingen wil nalaten aan vzw BIKAS (De vermelding voor vzw BIKAS adres : Pronkerwtlaan 173, 1120 Brussel. Instelling van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid genietend overeenkomstig de wet van dertig maart achttienhonderd éénennegentig. Ondernemingsnummer vzw BIKAS 476 058 875 )
de helft van mijn roerende goederen: …..
al mijn onroerende goederen
enz…
Datum en handtekening

4. Je wil het grootst beschikbaar gedeelte van al je bezittingen nalaten aan BIKAS?

Dan maak je BIKAS tot algemeen legataris of erfgenaam.

Gebruik deze voorbeeldtekst:

Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum, eventueel rijksregisternummer) maak vandaag mijn testament op. Ik herroep uitdrukkelijk alle testamenten en wilsbeschikkingen die ik vroeger zou gemaakt hebben. Ik laat al mijn roerende en onroerende goederen na aan vzw BIKAS, dat ik aanstel als algemeen legataris. (De vermelding voor vzw BIKAS adres : Pronkerwtlaan 173, 1120 Brussel. Instelling van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid genietend overeenkomstig de wet van dertig maart achttienhonderd éénennegentig. Ondernemingsnummer vzw BIKAS : 476 058 875)
Datum en handtekening