Charter

BIKAS CHARTER

WAARDEN

BIKAS is een Belgische vzw die werkt met integere en geëngageerde vrijwilligers aan kleinschalige ontwikkelingsprojecten in NEPAL. Wij voeren deze verantwoorde en duurzame projecten discreet uit samen met de plaatselijke gemeenschappen en met respect voor de lokale cultuur. Wij zijn solidair met de meest hulpbehoevenden. Wij streven naar een zo efficiënt mogelijke besteding van de middelen en voeren een transparante communicatie naar geïnteresseerden, sponsors en de overheid i.v.m. onze projecten, onze werking, fondsenwerving en activiteiten. We onderwerpen onze projecten ook aan tussentijdse analyses en evaluaties. BIKAS is meer dan de som van de individuele projecten. We werken waar het kan project overschrijdend en aanvullend. Samenwerken met andere of internationale partners is mogelijk. Kennis en ervaring uitwisselen, zowel binnen als buiten de organisatie, beschouwen wij als een sleutel tot succes.

DOELSTELLINGEN (VISIE)

Via onze projecten proberen we de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties te realiseren.

 

OPDRACHT (MISSIE)

1. BIKAS wil kleinschalige projecten realiseren voor mensen uit achtergestelde groepen, bij voorkeur uit afgelegen gebieden. De projecten zijn gedragen door de lokale bevolking en hebben als doel het welzijn binnen de gemeenschap te bevorderen. De Raad van Bestuur beslist welke projecten gesteund worden en bepaalt het kader waarbinnen een project moet uitgevoerd worden. Onze projecten zijn van bepaalde duur. Na de realisatie van een project dragen wij het beheer en de verantwoordelijkheid over aan de lokale gemeenschap die vanaf dan zal instaan voor verdere opvolging en onderhoud. BIKAS kiest niet voor persoonsgerichte sponsoring en is geen uitzendorganisatie voor vrijwilligerswerk of stages. Als onze projectleiders of sympathisanten een project bezoeken, betalen zij zelf de kosten.

2. Fondsenwerving is nodig om onze projecten te financieren. Fondsenwerving verloopt vooral via individuele giften en via initiatieven van sympathisanten, scholen, bedrijven of verenigingen, maar ook via sponsoring, legaten en subsidies op gemeentelijk, regionaal en federaal vlak. BIKAS reikt fiscale attesten uit voor stortingen ( cumuleerbaar) en volgt daarbij de richtlijnen van het ministerie van Financiën en van het ministerie van Buitenlandse Zaken ( zie Website FOD Financien )

3. In het kader van de Noord-Zuidbeweging willen wij een brug zijn tussen België en Nepal door te sensibiliseren. Dit doen we via ons driemaandelijks tijdschrift , de website (www.bikas.be) en eigen publicaties. We stimuleren duurzaam toerisme, informeren via onderwijsinstellingen, verenigingen en de Belgische media, en organiseren tal van evenementen en activiteiten.